รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายงานสถิติ : การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๗
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วัน เดือน ปี เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รวม
ในเขต นอกเขต
ชาย หญิง ชาย หญิง
๙ มีนาคม ๒๕๖๗
-
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
- -
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
-
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๐ - - ๒๕
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
- -
รวมทั้งสิ้น ๓๑ ๒๒ ๕๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ | เมื่อเวลา ๑๗.๑๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วัน เดือน ปี ประเภทของผู้สมัคร รวม
ม.๓ โรงเรียนเดิม ม.๓ โรงเรียนอื่น
ชาย หญิง ชาย หญิง
๙ มีนาคม ๒๕๖๗
- -
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
- -
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
- - ๑๒
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
- - -
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
-
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๑๕ - ๓๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ | เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น.

0 ความคิดเห็น